Gwybodaeth Am Y Feddygfa

Angen apwyntiad?

Ar ddiwrnod o’ch dewis:

  1. Ffoniwch y Feddygfa. Ceiswch ffonio rhwng 8yb a 9yb.
  2. Bydd y derbynnydd yn trefnu i’r meddyg eich ffonio’n ôl. Mae ein derbynyddion wedi cael hyfforddiant i ofyn cwestiynau syml am eich problem. Mae hyn er mwyn sicrhau eich diogelwch. Wrth reswm, byddant yn sicrhau eich cyfinachedd.
  3. Bydd y meddyg yn trafod eich problem a gyda’ch gilydd byddwch yn gwneud y dewis gorau. Efallai y byddwch ond eisiau cael cyngor. Efallai y byddwch yn cael apwyntiad gyda meddyg neu aelod arall o’r tîm gofal iechyd.

ADEILAD Y FEDDYGFA

Mae gan y Feddygfa fynediad a chyfleusterau ar gyfer cleifion anabl. Mae hyn yn cynnwys mannau parcio tu allan i’r Feddygfa, system ‘infaloop’ cludadwy a system galw weledol.

YMWELIADAU CARTREF

Mae’r rhain ar gyfer pobl sy’n rhy sâl i fynychu’r feddygfa neu bobl anabl. Os yn bosibl, gwnewch gais am ymweliad cyn 10.00am, cyn i’r meddyg ddechrau ar ei rownd. Byddwch yn barod i roi syniad o’ch symptomau i’n staff, fel ein bod ni’n gallu asesu faint o frys sydd ar bob galwad wrth gynllunio’r rownd.

GALWADAU Y TU ALLAN I ORIAU’R FEDDYGFA

Os oes angen i chi gysylltu â meddyg am broblemau meddygol brys ar ôl 6.30pm ar nosweithiau’r wythnos ac unrhyw bryd ar benwythnosau a Gwyliau Banc, ffoniwch y gwasanaeth tu allan i oriau’r feddygfa ar 01437 769811. Atebir eich galwadau gan staff wedi’u hyfforddi a fydd yn sicrhau y cewch chi’r driniaeth sydd ei hangen arnoch.

YMHOLIADAU DROS Y FFÔN

Dylid gwneud unrhyw alwadau ffôn i’r feddygfa nad ydynt yn alwadau brys yn y prynhawn pan fydd gan y derbynnydd fwy o amser i ddelio â’ch ymholiad.

CANLYNIADAU PROFION

Mae’n ofynnol i chi ffonio’r feddygfa i gael eich canlyniadau. Ffoniwch ar ôl 2.00pm, gan fod rhaid i’r meddygon asesu’r holl ganlyniadau. Bydd y derbynwyr yn cadarnhau’r canlyniadau i’r cleifion neu’n nodi os oes angen iddynt weld meddyg.

ARCHWILIADAU A FFURFLENNI NAD YDYNT YN RHAI’R GIG

Nid yw’r rhain yn dod o dan y GIG, felly bydd gofyn i chi dalu ffi. Mae rhestr o’r costau ar gael yn y dderbynfa.

CWYNION

Gobeithiwn eich bod yn hapus gyda safon y gwasanaeth yr ydym yn ei ddarparu, ond os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau neu gwynion, cysylltwch â rheolwr y practis. Mae gennym ni weithdrefn cwynion y practis sy’n delio â chwynion am y gwasanaeth rydym ni’n ei ddarparu. Mae taflen sy’n esbonio’r drefn ar gael gan y dderbynfa.

Rhyddid Gwybodaeth

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn anelu at hyrwyddo gonestrwydd ac atebolrwydd ar draws y sector cyhoeddus, gan gynnwys y GIG a chontractwyr annibynnol h.y. Meddygon Teulu.
Mae rhwymedigaeth gyfreithiol ar feddygon teulu i fabwysiadu a chynnal cynllun cyhoeddi. Am gopi o gynllun cyhoeddi Meddygfa Teifi, sy’n cael ei seilio ar y model a awgrymwyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru, cysylltwch â’r Rheolwr Practis.

Manylion Cyswllt

Rhif Ffôn: 01559 362221
Ffacs: 01559 364059