Newyddion Top

Mae Meddygfa Teifi’n newid y system apwyntiadau. Gellir trefnu apwyntiadau drwy ffonio’r feddygfa ar y diwrnod y mae angen yr apwyntiad. Yna bydd y meddyg yn eich ffonio’n ôl i drafod eich problem. Mae apwyntiadau brys ar gael ar y diwrnod; ffoniwch cyn gynted â phosibl.

News Posted in News

Hysbysiad i’r Wasg

Llun 3

Cafodd gwaith caled staff Bwrdd Iechyd Prifysgol (BIP) Hywel Dda ei wobrwyo mewn seremoni arbennig yn Llandudno i gydnabod arloesi wrth gynnig gofal iechyd yn y Gymraeg.

Cafodd Meddygfa Teifi, Llandysul wobr am ei hymarfer blaengar mewn gofal sylfaenol sy’n ymateb i anghenion cleifion am wasanaeth dwyieithog. Er mwyn adeiladu ar eu darpariaeth Gymraeg, maent yn cofnodi dewis iaith eu cleifion ac yn anfon unrhyw ohebiaeth at gleifion yn eu dewis iaith.

Dywedodd Sion Page, derbynydd ym Meddygfa Teifi. “Mae blwyddyn wedi bod ers i ni edrych ar ein polisi o ddarparu gwasanaeth dwyieithog yn y feddygfa. Wedi ailedrych ar yr hen bolisi gwelom fod yna le i wella ar y ddarpariaeth a defnydd o’r Gymraeg. Ers i ni wella’r ddarpariaeth yn y feddygfa rydym wedi gweld ymateb positif gyda llawer o’n cleifion yn dweud wrthym fel staff pa mor gartrefol yw hi yma nawr.”
Hoffem longyfarch yr holl staff sydd wedi bod ynghlwm wrth y prosiectau buddugol am arwain BIP Hywel Dda i ddatblygu’r iaith Gymraeg ymhellach er mwyn gwella gofal cleifion ar gyfer ein cyhoedd.

Dywedodd Sarah Jennings, Cyfarwyddwr Llowodraethu, Cyfathrebu ac Ymgysylltu sydd â chyfrifoldeb dros y Gymraeg: “Rydym fel sefydliad yn falch iawn bod gennym ddau enillydd yng Ngwobrau’r Gymraeg mewn Gofal eleni. Mae ein staff yn gweithio’n galed er mwyn diwallu anghenion iaith ein cleifion, ac rydym yn falch iawn eu bod yn cael eu cydnabod am hynny. Mae’r iaith Gymraeg yn bwysig iawn i ni yma yn BIP Hywel Dda, wrth i ni ymdrechu i wella gofal cleifion yn eu dewis iaith. Edrychwn ymlaen at ddatblygu ein darpariaeth Gymraeg ymhellach wrth i ni gyflwyno Safonau’r Gymraeg yn y dyfodol agos.”

Dywedodd Elizabeth Ryan-Davies, Cyfarwyddwr Gwasanaethau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu: “Mae’n fraint ennill y wobr hon yng Ngwobrau’r Gymraeg mewn Gofal Iechyd. Ein nod yw cynyddu ymyrraeth gynnar ac atal salwch emosiynol a meddyliol drwy gyflwyno’r pecyn hwn i ysgolion a cholegau mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill ledled Cymru. Teimlwn ei fod yn bwysig tu hwnt cynhyrchu’r DVD yn ddwyieithog.

News Posted in News

Manylion Cyswllt

Rhif Ffôn: 01559 362221
Ffacs: 01559 364059